Inloggen
Zoeken

Veilige en respectvolle school

Op onze school moet iedereen zich veilig en gewaardeerd voelen. In je gedrag houd je dus altijd rekening met anderen. Je helpt anderen als ze je hulp kunnen gebruiken en je laat medeleerlingen en medewerkers van de school in hun waarde. Je neemt ook verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en verschuilt je niet achter anderen. Daarom hebben we de regel dat leerlingen zich desgevraagd altijd identificeren met hun schoolpas.

Onze school heeft het convenant ‘veilige school’ ondertekend. In samenwerking met gemeente, justitie en politie proberen wij overlast, vandalisme en crimineel gedrag te voorkomen en bestrijden. Als leerlingen of medewerkers het slachtoffer worden van bedreiging, diefstal of vandalisme, melden wij dit bij de politie. Dit geldt ook voor het bezit en / of gebruik van vuurwerk op het schoolterrein of in schoolgebouwen. Het gevolg hiervan kan zijn dat bureau ‘Halt’ jeugdige daders een alternatieve werkstraf oplegt. Slachtoffers van strafbare feiten adviseren wij altijd om aangifte te doen

Voor veroorzaakte schade aan gebouw, inventaris of andermans eigendommen worden de ouders aansprakelijk gesteld. Ook ander ongewenst gedrag zoals (digitaal) pesten of discriminatie wordt niet getolereerd, evenmin als seksuele intimidatie. Om te voorkomen dat schade ontstaat aan fietsen, zijn leerlingen verplicht om hun fiets te stallen op de door de school daarvoor aangewezen plaats. De school kan een onjuist geplaatste fiets aan de ketting leggen om de identiteit van de eigenaar vast te stellen.

Foto’s en filmpjes maken met camera’s en mobieltjes is uit privacy-overwegingen niet toegestaan op het schoolterrein en in de gebouwen, tenzij dit gebeurt in opdracht van een docent. 

Bij diefstal van spullen is de school niet aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor om kluisjes te openen. De daders van diefstal worden geschorst.

Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Onze school heeft een ‘protocol cameratoezicht’, waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en het opslaan van beeldmateriaal. Bij incidenten die het bekijken van camerabeelden noodzakelijk maken worden de ouders van betrokken leerlingen altijd op de hoogte gesteld. 

Wie op spieken, plagiaat en dergelijke wordt betrapt, moet rekening houden met een forse onvoldoende. Bij bedrog in een examenwerk volgen maatregelen zoals omschreven in het Examenreglement. Mobiele telefoons mogen tijdens toetsen niet in het bezit van leerlingen zijn. Wie zijn telefoon toch bij zich heeft, is verplicht deze voor aanvang van de toets of het examen in te leveren bij de toezichthoudend docent. De school is niet aansprakelijk als iemands telefoon al dan niet per ongeluk door een ander wordt meegenomen.

Kleding moet veilig en respectvol zijn. Jassen zijn in de lokalen niet toegestaan. Soms moet uw zoon of dochter verplicht een veiligheidsbril, -jas, -schoenen en / of gehoorbescherming dragen.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg kent een ICT gedragscode. De code is erop gericht het gebruik van ICT binnen de school veilig, snel en betrouwbaar te houden. De gedragscode bevat niet alleen regels met betrekking tot het gebruik van ICT-middelen, maar ook tot verantwoord gebruik van internet, e-mail, public cloud en social media. Daarnaast bevat de code regels over de manier waarop controle op dit gebruik kan plaatsvinden. De gedragscode ICT staat op de website van SOML.

Volgens artikel 26 van ons Leerlingenstatuut kan elke medewerker van de school een redelijke straf opleggen bij het overtreden van de regels.

 
Copyright Lyceum Schöndeln