Inloggen
Zoeken

Klachtenregeling

Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor leerlingen van onze school. Belangrijk is altijd hoe met gemaakte fouten wordt omgegaan. Als u niet tevreden bent, wil Lyceum Schöndeln een open en eerlijk gesprek aangaan. 

Als u zich als ouder met een klacht tot de school wilt richten, verzoeken wij u zich eerst te wenden tot de mentor van uw kind. Als u er met de mentor niet uit komt, verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider of eventueel met de directie. Pas daarna start het ‘formele’ traject zoals hieronder beschreven. 

Onze school kent een klachtenregeling, zodat leerlingen en hun ouders weten welke stappen moeten worden gezet bij het indienen van een klacht. De tekst van de klachtenregeling is verkrijgbaar bij de schooladministratie en is tevens te vinden op de internetsite van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Lyceum Schöndeln beschikt over een vertrouwenspersoon voor leerlingen, mw. K. Gerets. Op haar kan een beroep worden gedaan onder andere in geval van pesten, agressie en geweld, discriminatie, racisme en (homo)seksuele intimidatie.

Het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijs Midden Limburg en de onder haar bevoegd gezag ressorterende scholen of enig ander organisatiedeel, streven ernaar om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op een zorgvuldige en effectieve wijze te worden behandeld.

SOML en de scholen gaan er vanuit dat problemen en klachten in velerlei vormen kunnen voorkomen en grote verschillen in ernst en omvang kunnen vertonen. Niettemin is in het verleden gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost.

Voor het geval dat een klacht toch niet op schoolniveau kan worden opgelost, heeft het bevoegd gezag ook een externe vertrouwenspersoon benoemd tot wie klagers zich kunnen wenden, ook bij overige klachten. Dit is dhr. Funs Uiting, te bereiken via: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com.

Wanneer een klacht niet anders kan of mag worden opgelost, kan de klacht worden doorgeleid naar de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, al dan niet met inschakeling van een vertrouwenspersoon of raadsman.

De onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is bereikbaar via:

Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 2508 AD Utrecht,

Tel. 030-2809590

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nlCopyright Lyceum Schöndeln