Inloggen
Zoeken

Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO 31.02 Midden-Limburg.

Het Samenwerkingsverband stelt zich ten doel alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen hebben zich verplicht te werken aan arrangementen binnen hun school zodat zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Indicator voor het welslagen van passend onderwijs is dat leerlingen hun ontwikkelperspectief realiseren, waaronder wordt verstaan: in elk geval een diploma op het tevoren ingeschatte niveau, maar ook: leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon. Wij vergroten onze expertise en kennis door onze collega-scholen en andere professionals uit te nodigen om ons van feedback te voorzien. 

Nadere informatie is te vinden in ons ondersteuningsprofiel.

De verdeling van de middelen voor Passend Onderwijs over de scholen legt het Samenwerkingsverband vast in het ondersteuningsplan. Binnen het Samenwerkingsverband functioneert een ondersteuningsplanraad, die instemmingsrecht heeft met betrekking tot het ondersteuningsplan. De school beslist over de inzet van deze middelen, de medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht.

Leden Ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML:

Dhr. J. Graus (personeel)
Dhr. P. Salden (personeel)
Dhr. P. Reijnders (ouder)
Copyright Lyceum Schöndeln