Inloggen
Zoeken

Het STOEI project op Lyceum Schöndeln

STOEI staat voor Stimuleren Talent Op Eigen Initiatief. Het project is bedoeld voor leerlingen van het vwo die meer kunnen en willen doen dan wij hen in de klas kunnen aanbieden. De leerlingen die daarvoor geselecteerd worden, mogen een aantal lessen per week missen. Zij werken dan op een andere plaats op school, of eventueel buiten de school, aan een zelfgekozen onderwerp/project. Verdieping, verbreding, samenwerking en probleemgestuurde aanpak zijn hierbij centrale begrippen. De ervaring leert dat het aantal lessen dat de leerlingen missen twee à drie per week is. Meer is ook mogelijk. 

Een leerling wordt uitgenodigd om deel te nemen aan STOEI o.a. op basis van bevindingen van basisschool, mentor, ouders, en rapportvergaderingen en/of leerlingbespreking. Bij de laatste leerlingbespreking in het derde jaar wordt bepaald welke leerlingen in de bovenbouw aan het project mogen beginnen. 

Samen met een begeleider/coach wordt een onderwerp naar vrije keuze van de leerlingen gezocht en afgebakend. Verder stellen de leerlingen zichzelf een leerdoel en zorgen zij ervoor dat het eindresultaat aan het eind van het schooljaar door henzelf gepresenteerd wordt. In regelmatig te voeren gesprekjes overleggen de leerlingen met hun begeleider over de voortgang van het project. Gaat alles naar wens of zijn er hobbels op de weg? In de bovenbouw is de begeleider een docent. Momenteel wordt het STOEI-project uitgebreid naar de onderbouw. Daar is een tutor (STOEI-leerling uit de bovenbouw) de begeleider. 

STOEI'ers nemen in alles van hun eigen project zelf het initiatief. Ze zijn als het ware eigen ondernemer van hun project. Ze werken onder begeleiding van een docent bij voorkeur in groepjes of anders alleen. Een eis die we aan alle STOEI-leerlingen stellen, is dat zij aan het eind van het schooljaar hun STOEI-project presenteren aan belangstellende leerlingen, docenten en ouders. 

Toestemming wordt per les verleend via de zogenaamde STOEI-kaart. De leerling die aan een STOEI-uur wil beginnen, laat op zijn persoonlijke STOEI-kaart een paraaf van de vakdocent zetten die daarmee de STOEI'er toestemming geeft de betreffende les te missen. Toetsen dienen STOEI-leerlingen wel altijd te maken, daar mogen ze niet van wegblijven. De STOEI-kaart is een 12-rittenkaart. Als hij vol is, ontvangt de leerling van zijn begeleider een nieuwe.

Emile Geelen, coördinator STOEI-project bovenbouw
Copyright Lyceum Schöndeln